موتورسیکلت کی‌تی‌ام ۲۰۰ دارم و حدود سه هفته است زمان استارت و بعد از روشن شدن موتور، چراغ‌چک روی صفحه‌نمایشگر دوبار چشمک می‌زند و پس از آن خاموش می‌شود


موتورسیکلت کی‌تی‌ام ۲۰۰ دارم و حدود سه هفته است زمان استارت و بعد از روشن شدن موتور، چراغ‌چک روی صفحه‌نمایشگر دوبار چشمک می‌زند و پس از آن خاموش می‌شود – رادان موتور<br />