موتورسیکلت ۲۰۰سی‌سی انژکتوری دارم و به‌مدت یک ماه است که بعد از روشن شدن، چراغ‌چک روی صفحه‌کیلومتر دو بار چشمک می‌زند و بعد از آن خاموش می‌شود


موتورسیکلت ۲۰۰سی‌سی انژکتوری دارم و به‌مدت یک ماه است که بعد از روشن شدن، چراغ‌چک روی صفحه‌کیلومتر دو بار چشمک می‌زند و بعد از آن خاموش می‌شود – رادان موتور<br />